styrelsen

>>styrelsen
styrelsen2019-01-29T09:09:54+00:00

Stiftelsen Sven Jerrings Fond
Box 6240
102 34 Stockholm

Besöksadress: Hälsingegatan 43
Telefon: 08 91 10 01
E-post: info@jerringfonden.org

Stiftelsen leds av en styrelse på minst åtta personer.

Birgit Rösblad
Birgit RösbladOrdförande
Fysioterapeut, docent och verksam som senior rådgivare hos Fysioterapeuterna, som är professions- och fackförbund för fysioterapeuter. Har lång erfarenhet av arbete som fysioterapeut och forskare inom habilitering. Är engagerad i hur man gör forskningsresultat tillgängliga och användbara för hälso- och sjukvården och för allmänheten.
Kurt Sjölander
Kurt Sjölanderkassaförvaltare
Ekonom med lång erfarenhet av kapitalförvaltning i bank och fondkommissionärsverksamhet. Styrelseledamot och skattmästare i ett 15-tal stiftelser och föreningar, bl.a. Cancerföreningen i Stockholm, Stiftelsen Konung Oscar ll:s Jubileumsfond och Stockholms Sjömanshem.
Gunilla Hedlin
Gunilla HedlinStyrelselademot
Barnläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och senior professor i barn- och ungdomsallergologi vid Karolinska Institutet. Gunilla är överläkare och forskare på barn med astma, allergi och lungsjukdomar. Hon har sedan många år drivit forskningsprojekt och utbildning inom dessa områden.
Gunilla Bohlin
Gunilla BohlinStyrelselademot
Professor emerita vid Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet. Har drivit forskningsprojekt med utvecklingspsykologiska frågeställningar och handlett blivande psykologer och forskarstuderande i frågor som rör utveckling av socioemotionella och neurokognitiva funktioner. Gunilla har varit verksam i flera forskningsråd och är inom Jerringfondens verksamhet särskilt engagerad i den del som rör utdelning av forskningsmedel.
Sven Klaesson
Sven KlaessonStyrelselademot
Barnläkare och medicinsk rådgivare i sjukhusledningen vid Södertälje Sjukhus AB. Har ett stort intresse för barn- och ungdomsfrågor och har tidigare forskat inom transplantationsimmunologi och barnfetma.
Kerstin Stenberg
Kerstin StenbergStyrelselademot
Har fram till sin pensionering arbetat som lärare/speciallärare i grundskolan samt de sista drygt tjugo åren inom lärarutbildningen, och då särskilt inom det specialpedagogiska området. Har under åren haft styrelseuppdrag inom Specialpedagogiska Institutet och senare Specialpedagogiska Skolmyndigheten. I Jerringfondens styrelsearbete har Kerstin särskilt fokus på anslag inom fortbildningsområdet samt aktivitetsbidrag till föreningar.
Lena Josefsson
Lena JosefssonStyrelselademot
Har ett eget företag inom informations- och kommunikationsområdet. Lena har tidigare varit kommunalråd och har arbetat i regeringskansliet.

Hon har lång erfarenhet av arbete i folkrörelser och föreningar.

Ragnar Palmkvist
Ragnar PalmkvistStyrelselademot
Hovrättslagman i Svea hovrätt. Har tidigare arbetat bl.a. vid olika domstolar i Stockholmsområdet, Regeringskansliet och Sveriges advokatsamfund.

Har ett stort och engagerat intresse för samhälls- och rättighetsfrågor.