Beviljade Forskningsbidrag

Forskningsbidrag

Beviljade Forskningsbidrag december 2018

FORSKNINGSBIDRAG – BIOMEDICIN

Alriksson-Schmidt, Ann

Forskare, Dr, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Skolios och smärta hos barn och ungdomar med cerebral pares

150 000 kronor

Bolk, Jenny

Bitr överläkare, Med dr, Neonatalenheten, Sachsska Barnsjukhuset/Enheten för Klinisk Epidemiologi, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet, Stockholm

Stroke hos nyfödda barn – prevalens, riskfaktorer och framtida hälsa

200 000 kronor

Nordlund, Björn

Leg universitetssjuksköterska, Med Dr, Lung- och Allergimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Blodprover med pre-analytiska fel är ett stort problem inom barnsjukvården

200 000 kronor

Prast-Nielsen, Stefanie

Forskarassistent, Dr, Ph D, Bio Clinicum, Nya Karolinska Sjukhuset, Stockholm

Kartläggning av tarmflorans betydelse för antipileptisk effekt av ketogen kost vid svår epilepsi hos barn

100 000 kronor

FORSKNINGSBIDRAG – BETEENDEVETENSKAP

Falck Ytter, Terje

Bitr lektor, Dr, Institutionen för Psykologi, Uppsala Universitet

Betydelsen av uppmärksamhet under spädbarnsåren för symptombild i tidig skolålder (autism, ADHD, språkstörning): en studie av barn med hög risk för utvecklingsrelaterade funktionshinder

150 000 kronor

Isaksson, Johan

Leg psykolog, Docent, Institutionen för Neurovetenskap, Barn- och Ungdomspsykiatri, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Inte bara medicin – Psykologisk behandling för ungdomar med ADHD

150 000 kronor

Norman, Åsa

Post-doc, Med Dr, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm

Barn till föräldrar i fängelse – utvärdering av ett föräldrastödsprogram för att främja barns hälsa och förebygga brottslighet senare i livet

150 000 kronor

FORSKNINGSSTIPENDIER – BIOMEDICIN

Bieneck Haglind, Charlotte

Barnläkare, Med Dr, Ph D, Barnläkarna i Täby Centrum AB/Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm

Metabolism och fastetolerans korrelerat till enzymaktivitet hos patienter med betaoxidations-defekter

45 000 kronor

Delvert, Johanna

Sjukgymnast, Doktorand, Habiliteringen, Centralsjukhuset, Karlstad/Institutionen för Hälsovetenskaper, Folkhälsovetenskap, Karlstads Universitet

Hälsofrämjande levnadsvanor för barn med funktionsnedsättningar

45 000 kronor

Eklöf, Martin

Civilingenjör, Cochleaimplantatmottagningen Öron-, Näsa-, Halsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Bilateral hörsel med cochleaimplantat

45 000 kronor

Johansson, Marlin

Doktorand, M Sc Audiology, Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet/Öron-, Näsa-, Halsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Barn med medfödd ensidig sensorineural hörselnedsättning: Etiologi, tidig intervention och hörselförmågor under de första levnadsåren

90 000 kronor

Messina, Valeria

Psykolog, Doktorand, Pediatric Endocrinology Unit, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Somatiska, kognitiva och neurofunktionella effekter av pre- och postnatal glukokortikoidbehand-ling vid kongenital binjurebarkshyperplasi (CAH)

75 000 kronor

Neog, Manoj

Post-doc, Ph D, Rheumatology Division, Department of Medicine, Karolinska Institutet/ Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Studier av immunmekanismer som är aktiverade vid juvenil idiopatisk artrit

54 000 kr

Tengroth, Birgitta

Bitr överläkare, Spec. Audiologi, Patientområde Öron, Näsa, Hals, Karolinska Universitets-sjukhuset Solna

”Hörsel hos barn med gomspalt”, TUTH-projektet (Tidig Utveckling av Tal och Hörsel)

90 000 kr

Van’t Westeinde, Annelies

Forskarstuderande, M Sc, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet/ Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Timing-effekter av glukokortikoid behandling på hjärnans struktur och kognitiv funktion i primär binjurinsufficiens

75 000 kr

Xiu, Lijuan

Forskarstuderande, Doktorand, Enheten för Pediatrik CLINTEC, Karolinska Institutet/           Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Är sömn en modifierbar beteendefaktor vid fetmaintervention hos barn 1 till 6 år gamla?

90 000 kr

FORSKNINGSSTIPENDIER – BETEENDEVETENSKAP

Alaie, Iman

Leg psykolog, Doktorand, BUP-kliniken, Akademiska Barnsjukhuset/Institutionen för Neurovetenskap, Enheten för Barn- och Ungdomspsykiatri, Uppsala Universitet

Konsekvenser av tonårsdepression

90 000 kronor

Dinkler, Lisa

Forskarstuderande, M Sc, Gillberg Neuropsychiatry Centre, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet

Är sambandet mellan ätstörningar, autismspektrumstörning och ADHD beroende på gemensamma genetiska faktorer?

90 000 kronor

Eriksson Westblad, Mimmi

Sjukgymnast, Enheten för Arbetsterapi och Fysioterapi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Långtidsuppföljning av barn som hypotermibehandlats i nyföddhetsperioden på grund av asfyxi – utvärdering av motorik, fysisk aktivitet, exekutiva funktioner och självkänsla

45 000 kronor

Nordlind, Anna

Barnsjuksköterska, Specialistmottagning, Barn- och Ungdomsmedicin, Centralsjukhuset, Karlstad

Barns och ungdomars möjlighet att utvärdera sin vård – hur sker det idag och kan det brittiska instrumentet CYP-PREM användas av svenska barn och ungdomar?

90 000 kronor

Rensfeldt Flink, Anna

Leg logoped, Doktorand, Habilitering och Hälsa, Habiliteringen Frölunda Barn- och Ungdom, Västra Frölunda, Västra Götalandsregionen/Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Föräldrautbildning om att kommunicera med barn som har flerfunktionsnedsättning

90 000 kronor

KATEGORIER

2019-02-05T12:33:59+00:00Forskningsbidrag|