Beviljade Fortbildningsstipendier för arbetslag/personalgrupper

Vetenskapliga symposier

Beviljade Fortbildningsstipendier för arbetslag/personalgrupper 2018

AN/OP/IVA, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg

Teamet som beviljats fortbildningen består av två specialistläkare, en ST-läkare, två fysioterapeuter, två arbetsterapeuter, en psykolog och en smärtsjuksköterska.

För närvarande är arbetet med barn och unga med långvarig smärta på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus som team i en uppstartsfas och gruppen önskar genom ett studiebesök vid German Paediatric Pain Centre i Datteln, Tyskland, få ökad kunskap och inspiration för att kunna förbättra omhändertagandet av barn och unga med långvarig smärta. Barnsmärtklilniken i Datteln är känd för sin goda organisation och fina resultat av sin intensivbehandling i internatform och någon motsvarighet finns ännu inte i Sverige.

Rädda Barnen, Centrum för stöd och behandling, Göteborg

Teamet som beviljats fortbildningen består av fyra psykologer och fyra psykoterapeuter.

Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling erbjuder psykologisk behandling till barn och unga som lider av psykisk ohälsa och där insatser från samhället saknas. Det handlar om barn och unga som har varit med om svåra händelser och som inte fått sina behov av stöd och behandling tillgodosedda. Fokus ligger särskilt på ensamkommande barn och barn som utvecklat komplexa traumasymptom, barn i socioekonomisk utsatthet samt barn och unga som har varit utsatta för direkt eller indirekt våld och övergrepp.

Teamet kommer att besöka två behandlingscentra i London – Refugee Youth Service, Tavistock Centre samt Medical Foundation, Freedom from Torture – som båda har lång erfarenhet av dessa grupper och som arbetar terapeutiskt med komplext traumatiserade barn och unga och deras omsorgspersoner.

Lilla Valsätraskolan, Uppsala

Teamet som önskar genomföra fortbildningen består av fem speciallärare, en klasslärare, en talpedagog och en SVA-lärare.

Tyskland har, liksom Sverige, tagit emot många flyktingbarn under de senaste åren, till stor del elever från samma länder som Sverige. Valsätraskolan tar emot många nyanlända elever och elever med utländsk bakgrund. Teamet har kommit i kontakt med och blivit inbjudna till en motsvarande skola i Tyskland – Schule für Erziehungshilfe des Lahn-Dill Kreises, Wetzlar och har erhållit stipendium för en studieresa till denna skola för att ta del av det praktiska arbetet för att integrera dessa elever.

Teamet är mycket angelägna om att ta del av hur elever med särskilt stödbehov tillgodoses i tyska skolor och kommer att få delta i flera undervisningssammanhang med elever som har särskilt stöd och få möjlighet att träffa speciallärare för att få inblick i den didaktik och de olika läromaterial som används på skolan.

KATEGORIER